იმისათვის რომ ნახოთ ყველა თემა, უნდა დარეგისტრირდეთ ან შეხვიდეთ სისტემაში!
Log in

I forgot my password

Poll

როგორი სიხშირით სტუმრობთ ფორუმს?

34% 34% [ 234 ]
18% 18% [ 123 ]
12% 12% [ 83 ]
20% 20% [ 136 ]
16% 16% [ 111 ]

Total Votes : 687

დაგვალაიქეთ ”ფეისბუქზე”
მთვლელები
www.wsa.ge

Shemoixedet !

Page 1 of 2 1, 2  Next

Go down

Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Thu Jul 18, 2013 11:20 pm

Pirvel rigshi daviwyeb imit,rom am temis gaxsnamde dzalian dzalian bevri vifiqre da sabolood mainc gadavwyvite gamexsna,am nabijis gadmodgma albat tkveni mxardacheris imedis qonam maidzula.
Abat yvelas gaxsovt forumis fondi,romelic ramdenime tvis win sheiqmna,tavidan uamravi msurveli iyo yvelas surda daxmareba,tumca maleve daiviwya yvelam,rogorc otom tkva es albat imitom,rom jer mzad vart msgavsi kvelmokmedebistvis,magram vfiqrob tu ertad davdgebit yvelaferi gamogviva. Es imitom gavixsene,rom ar minda rogorc winaze,axlac imedi gagvicruvdes da daviwyebas mieces ise rogorc wina mcdeloba magram daviwyebis sashualebas ar mogcemt,ar vapireb vinmes rame davadzalo tumca darmwunebuli var daxmarebis survili yvelas geqnebat da me yvelanairad vecdebi es tema yoveltvis aktiuri iyos. aucileblad unda avgnishno,rom mchirdeba tkveni mxarshi amodgoma ara sityvit,aramed sakmit...

Gadaval sakmeze. Gushin metroti vmgazvrobdi da amovidnen ,,sakartvelos madlis" wevrebi,romlebic araert unarshezgudul bavshvsa da bavshvta saxlebs daxmarebian.aman ase vtkvat dzalian didi stimuli momca da gadavwyvite chemi survili tkventvisac gamendo. Gamomdinare iqidan,rom arc tu ise bevri vart gagvichirdeba internatebis daxmareba,magram shegvidzlia sxva bavshvebs davexmarot. Didi xani vifiqre vis schirdeboda chveni daxmareba,gavitvaliswine is faqti rom ver davexmarebodit isetebs,vinebsac operaciistvis esachiroeba fuli da mashinve gamaxsendnen giga da mariami.

Giga da mariami cxovroben sofel jandarashi, mariami 9 wlisaa,giga ufro patara. Mati sacxovrebeli pirobebi metad rtulia da amas ertvis da-dzmis invalidoba. Bavshvebs ar sheudzliat kidurebis amodzraveba,ramdenjer ukitxiat mshoblebistvis,tu ratom ar hgavdnen sxva bavshvebs,magram pasuxi ver miiges. Dabadebidanve ase arian,pirvle tveebshi angelozebivit bavshvebi iyvnen tumca mere sheatvyes mshoblebma rom isini icvlebodnen,rogorc ekimebma tkves es daavadeba ar ikurneba,mat schirt spinaluri amiotrofia. Gigas da mariamis mshoblebs unddodat emsame bavshvis gachena,tumca ekimebis tkmit isic daavadebuli daibadeboda...chven verc ki warmovidgent albat ramxela dartyma iyo es mattvis.bavshvebis ocnebaa yavdec patara da an dzma,aseve ded-mamisic amitom bavshvis ayvana gadawyvites.exla giga da mariami didi sixarulit elodebian axal wevrs ojaxshi. Am ambavma tavzari damca,ubralod did lodad mawevs gulze...

Chemi gegma ukve gavacani fondis xemdzgvanelebs tatias,otosa da lashas da samivem didi mxardachema agmitkva,exla ki tkvenc minda gagacnot.

Forumze sul ragac 20 useri tu iqneba,vinc sistmatiurad stumrobs aqaurobas. Yvela chvengani gafantulia sxvadasvxa qalaqebshi,tumca vinc ertad vart shegvidzlia shevxvdet ertmnanets da daviwyot ,,mushaoba". Am sakmistvis sihckare ar varga,arc 20 kacia sakmarisi da shegvidzlia am sakmeshi chveni megobrebid chavrtot. Rogorc ,,sakartvelos madlma" ,aseve chvenc shevkmnat shesawiri yutebi da gamovchndet xalxmraval adgilebshi,migebuli tanxa ki yoveldgiruad gadavricxot forumis angarishze. Es namdvilad shromatevadi sakmea amitom didi dro dagvchirdeba sasurveli shedegis misagwevad,amitom motmineba da daxmarebis didi survili shegvadzlebinebs yvelafers. Sheidzleba ikitxot,ra sasurvel shedegzea saubario...mariamis da gigas gadarchena sheudzlebelia,mati sicocxlis dgeebi ukve datvlilia da arafris gaketeba ar shegvidzlia,magram shegvidzlia sicocxlis darchenili dgeebi gavuxalisot da gavulamazot.

Chemi megobaric swored im sofelshi cxovrobs sadac mariami da giga,bavshvobidan icnobs orives da roca fuli shegrovdeba gamovitanot,ragaceebi vuyidot bavshvebs da chavakitxot.

Sul es iyo rac unda metkva,mgoni yvelaferi vtkvi,iseti dabneuli var meshinia rame ar gamomrches:D tu kitxvebi gagichndebat shegidzliat mkitxot.

Axla ki tkveni imedi maqvs,tkveni sakmis imedi maqvs da ara sityvis da gtxovt,sanam am nabijs gadavdgam kargad darwmundit tkvens archevanshi,ar minda ise moxdes rogorc winaze. Mati daxmareba ukve ocnebad makvs kceuli...ver vxvdebi sxvanairad rogor unda iyos,rogor unda darche gulgrili mati suratebis naxvis,mati dedis dawerili leqsis da am statiis wakitxvis shemdeg.

http://news.mcvane.ge/saintereso-bmulebi/219--.html

Tu mogewonat chemi idea da bevrni shevgrovdit seatembridan shevudget saqmes,manam ki wvrilmanebi movagvarot (lasham mitxra,formebi ar aris sachiro mag fulit bavshvebs davexmarebito,mec vetanxmebi mas,vfikrob ubralod erti feris maisurebi sakmarisia,kargi iqneba tu tetri iqneba,rogorc mshvidobis da siwmindis simbolo.)

Mokled tavs agar shegawyent,axla tkven icit,tkveni imedi maqvs:**
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by Lasha houston (okoneli) on Fri Jul 19, 2013 2:12 am

Ni sheni idea gushinve dzalian momewona, dzalian kargia xvalidan shegvidzlia pirveli nabiji gadavdgat chvens angarishze titoeulma chvenganma ukve xvalidan garkveuli tanxa rom charicxos 1 lari iqneba 2, 10 tu 100 es iqneba sadzirkvelis chakra.. (exla otos gamovartmev chveni angarishis nomers da davdeb tu ra tqma unda isev arsebobs es angaqish vinaidan ramdenime tviani iko)
avatar
Lasha houston (okoneli)

. :
პოსტების რაოდენობა : 1477
ქულები : 1574
დარეგისტრირების თარიღი : 2012-05-11
ასაკი: : 28

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Fri Jul 19, 2013 2:33 am

Mec xvalve chavrocxav,tumca ufro metad gamixardeba tu sakutari shromit mopovebs chavricxavt,swored amitom gadavwyvite shesawiri yutebi gavaketot da xalxmaval adgilebshi gamovchndet.magram rogorc otom tkva ramdenic chven vart ver ushvelis sakmes,amitom rac meti msrv,ei gamochndeba forumze da forumis garet chvens samegobroshi mit uketesi
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by isabel arroyo on Sun Jul 21, 2013 8:02 pm

თანხის ჩარიცხვას წინ არაფერი უდგას, თუკი მეცოდინება სად უნდა ჩავრიცხო, როცა შესაძლებლობა მექნება უკან არ დავიხევ

ძალიან მიხარია თუ არსებობენ ნინის მსგავსი ადამიანები რომელთაც შეუძლიათ წინააღმდეგობების მიუხედავად თავისი გაიტანონ,ვაღიარებ, არ ვარ მსგავსი საქმისთვის მოწოდებული, სამწუხაროდ
avatar
isabel arroyo

პოსტების რაოდენობა : 16826
ქულები : 17009
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-12-02

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Sun Jul 21, 2013 9:52 pm

Agar megona tu vinme dapostavda am temashi...samwuxarod am sakmistvis dzalian cotani vart,rogorc chans jer martla ar vart mad msgavsi saxis kvelmokmedebistvis...
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by isabel arroyo on Sun Jul 21, 2013 10:46 pm

BrAcAmOnTeS wrote:Agar megona tu vinme dapostavda am temashi...samwuxarod am sakmistvis dzalian cotani vart,rogorc chans jer martla ar vart mad msgavsi saxis kvelmokmedebistvis...
me dges vnaxe...
avatar
isabel arroyo

პოსტების რაოდენობა : 16826
ქულები : 17009
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-12-02

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by dato1993 on Sun Jul 21, 2013 11:15 pm

me es vnaxet lashas mivwer da angarishis nomi momces da shevecdebi ragac tanxa gadavricxo tu rogor movaxerxo es xalxno gavertiandet radgan es bavshvebi codvebi arian me magalitad gamocdili var aset saqmeshi da aqcia momiwyvia am bavshvebid dasaxmareblad modi angarishi gauxsnat am bavshvebs da davexmarot matvis erti satamashoc ki didi sixarulia
avatar
dato1993

პოსტების რაოდენობა : 4891
ქულები : 5539
დარეგისტრირების თარიღი : 2013-03-21
ასაკი: : 25

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by Lasha houston (okoneli) on Sun Jul 21, 2013 11:44 pm

Ici ra aris otos gaketebul angarishs vada gauvida, konstantas INBOX mec maqvs romelsac ar vikeneb tan 5 laramde angarishze maqvs, tu mendobit gamovikenot chemi inbox problemaa arb..
Magram ici ra aris tanxas noembris shuaricxvebamde ver gamovitant da tu gvawkobs ese araa problema..
avatar
Lasha houston (okoneli)

. :
პოსტების რაოდენობა : 1477
ქულები : 1574
დარეგისტრირების თარიღი : 2012-05-11
ასაკი: : 28

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Mon Jul 22, 2013 2:57 am

Ki lasha rogor ar gvawyobs,sheidzleba noemersac gadacildes es namdvilad shromatevadi sakmea da did drosac moitxovs...magram arvici mainc ratomgac ar maqvs imedi,bevrni ar vart:(
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by Bracamontes_fan on Mon Jul 22, 2013 3:05 am

ნი მოვედი როგორც იქნა
რატქმაუნდა ცემი იმედი გქონდეს უკვე ვიცი ეგ ამბავი ყველაფერი წინასწარ და კიტხვას აღარ დავიწყებ . მანამდე ხომ მომწერე და მაგიტომ

_________________
        avatar
Bracamontes_fan

. :


Alice Cullen

პოსტების რაოდენობა : 58145
ქულები : 65219
დარეგისტრირების თარიღი : 2010-07-25
ასაკი: : 26

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by dato1993 on Mon Jul 22, 2013 3:08 am

tatia fcb shi bevr jgufshi var gaertianebuli daiq davdob postebs tanac umetesi megobari emigrantebi myavs da isinic mitanen gultan es gawyobt
avatar
dato1993

პოსტების რაოდენობა : 4891
ქულები : 5539
დარეგისტრირების თარიღი : 2013-03-21
ასაკი: : 25

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Mon Jul 22, 2013 3:16 am

Dzalian kargi azria dato...lasha shegidzlia inboxis nomeri dawero aq?

sektembridan shekreba da shesawiri yutebit xalxmraval adgilebshi gamochenac kargi azria mgoni,ufro meti sheityobs chvens shesaxeb da inbozis nomersac davakravdit yutze...

Sxva megobrbeic chavriot da ufro bevri viknebit
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by dato1993 on Mon Jul 22, 2013 3:21 am

lasha dawere inboxsis nomeri radgan shevecdebi informaciebi sxvadasxva socialur qselebze gavavrcelo mat shoris myspace,paceze,kontakte,yvelgan var daregistrirebuli amitom amas chems tavze vigeb iqneb iavnanas fonds davukavshirdet mgoni jgufi aqvt fcbshi da iqac var da imailebze davagzavni
avatar
dato1993

პოსტების რაოდენობა : 4891
ქულები : 5539
დარეგისტრირების თარიღი : 2013-03-21
ასაკი: : 25

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Mon Jul 22, 2013 3:57 am

Ara mgonia iavnanas fondi mainc da mainc kargi azri iyos,mshoblebis tanxmobis gareshe ver shevdzlebt aseti saxe mivcet am daxmarebas.jer-jerobit siuprizis saxe unda hkondes,sakvebita da sayofacxovrebo nivtebit daxmareba...iavnana ufro masshtaburi saxisaa da gigasa da mariamis mshoblebis tanxmobis gareshe ar gvakvs ufleba ase chvens nebaze mivmartot. Xval davurekav chems megobars,romelic imave sofelshia amjamad da isic dagvexmareba,uket gavigebt ra schirdebat...iavnanazec vkitxav,magram aramgonia gaamartlos,ase rom dato jerjerobit tavi sheikave iavnanaze,sxva socialir qseleshi ki sheidzleba inboxis nomris gavrceleba,yoveli shemtxvevistvis nomeric mivutitot proektis xelmdzgvanelis ufro sando rom iyos da ra tkma unda tavad gigasa da mariamis istoriac unda gavacnot xalxs,esec ra tkma unda undoblobis agmofxvrisatvis.
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by dato1993 on Mon Jul 22, 2013 4:04 am

inboxsis nomi mogvces da miutitot xelmdzgvaneli da teqsti movanzadot vis vexmarebit mgoni ase ajobes iavnanasagam tavs shevikaveb tu masshtaburi iqneba iqneb gancxadebebi gamopvakrat sxvadasxva adgilebshi esec kargi ram aris
avatar
dato1993

პოსტების რაოდენობა : 4891
ქულები : 5539
დარეგისტრირების თარიღი : 2013-03-21
ასაკი: : 25

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by SopHi<3 on Mon Jul 22, 2013 4:05 am

mec dagexmarebiit ) Chemi imedi Gkondett )
avatar
SopHi<3

პოსტების რაოდენობა : 2723
ქულები : 2787
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-11-12
ასაკი: : 18

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Mon Jul 22, 2013 4:06 am

Mokled es erti dge movicadot,xval dilit davurekav chems megobars da damakvalianebs ra rogor vknat,teksts me tviton davwer,lasha nomers mogcems da socialur kselebshi gamoaqveyne,ogond dges tavi sheikave xval yvelafers davwer ak da mere shevudget sakmes
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Mon Jul 22, 2013 4:07 am

SopHi<3 wrote:mec dagexmarebiit ) Chemi imedi Gkondett )

Dzalian didi madloba mxardacheristvis,sofi:**
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by SopHi<3 on Mon Jul 22, 2013 4:08 am

Dzalian didi madloba mxardacheristvis,sofi:** wrote:
Ra Madloba )) Piriqit Kargi Ikneba Rom Bevr Adamians davexmaroot ) ! Da Gavuxalisot Cxovreba <3 <3 <3

p.s Gelodebi niin Xval Kvelaferi dawere )
avatar
SopHi<3

პოსტების რაოდენობა : 2723
ქულები : 2787
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-11-12
ასაკი: : 18

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by dato1993 on Mon Jul 22, 2013 4:09 am

kargi
avatar
dato1993

პოსტების რაოდენობა : 4891
ქულები : 5539
დარეგისტრირების თარიღი : 2013-03-21
ასაკი: : 25

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by Lasha houston (okoneli) on Mon Jul 22, 2013 10:07 am

E.i. INBOX-is nomeria 140390 tanxis charicxva umartivesia, iricxeba chasaricxi aparatebit TBC PAY da PAY BOX (am oridan uechveli iricxeba sxvebi ar vici) iricxeba minimum 1 lari maximum tqen ramdenic gindat, mixvalt aparattan da mtavarze arsad shesvla ar gindat aris aseti logo
airchevt magas da gamogitant 6 cifriani kodis adgils sadac wert 140390 da shemdeg agdebt tanxas, titoeul charicxul tanxaze mobilurze momiva sms ramdeni chairicxa da mtlianad ramdenia, kviris bolos ki aq davwer xolme jamshi mtlianad ra tanxa gvaqvs..
avatar
Lasha houston (okoneli)

. :
პოსტების რაოდენობა : 1477
ქულები : 1574
დარეგისტრირების თარიღი : 2012-05-11
ასაკი: : 28

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by Jacqueline_Ronaldo on Mon Jul 22, 2013 5:57 pm

dzalian kargi ideaa,rogor mikvarxart xalxo <3 neta yvela tkvennairi ikos :* aucileblad dagexmarebit,shen gverdshi var nin!:*
avatar
Jacqueline_Ronaldo

. : 100 & Madridista... ♥️


პოსტების რაოდენობა : 4202
ქულები : 4234
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-11-12
ასაკი: : 20

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by BrAcAmOnTeS on Mon Jul 22, 2013 5:58 pm

Mokled exla vesaubre chems megobars da ufro dawvrilebit amixsna bavshvebis mdgomareoba...mariami gigaze ufrosia,magram dedamisma ertad sheiyvana bavshvebi skolashi da axla meoreshi arian tu ar vcdebi da cxovroben mcxetastan dzalian axlos,armazshi. Akamdec gegmavda chemi megobari mat daxmaras,magram ver moaxerxa da axla ritic shemidzlia yvelafrit dagexmarebito. Chemi megobari axla sofelshia,zeg chamova da yvela wvrilmans ganvixilavt,yvelafers ki ra tkma unda ak davwer.

Materialurad imdenad ar uchirto,tumca mainc da mainc kargi pirobebi ar akvto. Jer-jerobit inboxze tanxis charicxvit shemovifarglot,radgan exla yvela sofelshia da isvenebs,sektembershi ki ukve daviwyot shekrebebi da shevagrovot fuli,savaraudod did xans gagvigrdzeldeba,magram es namdvilad shromatevadi sakmea da drosac moitxovs.


Mokled sul esaa,kargi ikneba yvoeldgiurad 1 lars mainc tu chavricxavt,tanac charicxvis pirobebic martivia.sektembershi ki ukve seriozulad shevudget mushaobas,tkveni imedi makvs bavshvebo <3
avatar
BrAcAmOnTeS

პოსტების რაოდენობა : 13210
ქულები : 15060
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-07-07
ასაკი: : 18

View user profile http://RealMadrid.Com

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by SopHi<3 on Mon Jul 22, 2013 6:24 pm

)) Martali xA rNiin Kovel dgiurad rom chavricxoot 1 an 2 lari kai ikneba )
avatar
SopHi<3

პოსტების რაოდენობა : 2723
ქულები : 2787
დარეგისტრირების თარიღი : 2011-11-12
ასაკი: : 18

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by Lasha houston (okoneli) on Mon Jul 22, 2013 6:33 pm

Imedia amoviqoqebit da gaamartlebs...
Exla icit ra vqnat vinc kompit aris tema tavidan gaxsnas qartuli shriftit da kvelaferi dalagebulad daweros, me gavxsnidi magram teleshi ar maqvs qartuli shrifti
avatar
Lasha houston (okoneli)

. :
პოსტების რაოდენობა : 1477
ქულები : 1574
დარეგისტრირების თარიღი : 2012-05-11
ასაკი: : 28

View user profile

Back to top Go down

Re: Shemoixedet !

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum